Friday, September 02, 2005

White Stork


White Stork, outskirts of Peterborough, Cambs, 1.9.05.
Nikon Coolpix 880 through Kowa TSN-821 + 32xWLER

No comments: